فرصت های شغلی

 

با توجه به معضل بیکاری که امروزه در جامعه وجود دارد و جوان ها اغلب شغل مناسبی ندارند لذا با ایجاد محیطی سالم به منظور رونق بازار داخلی و افزایش فرصت های شغلی این فرصت را به جوانان می دهیم که در محیطی سالم به کسب درآمد پرداخته و در قسمت های مختلف شرکت شامل: آزمایشگاه ها، قسمت بسته بندی محصولات، قسمت مربوط به سفارشات سایت، قسمت پشتیبانی سایت و… مشغول به فعالیت بوده و کسب درآمد بپردازند.

امید است با افزایش چنین محیط های کسب و کار؛ فعالیت جوانان در عرصه کار و رونق اجتماعی بیشتر گردیده و شاهد پیشرفت جامعه در سایر قسمت ها باشیم.

 

اگر به دنبال شغل در مجموعه دکتر اویل هستید در بخش “تماس با ما” با ما مرتبط شوید.